sobota, 20 lipca 2024r.
Home Status Prawny
PDF Drukuj

 

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KAMIENIA W KAMIENIU

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach i ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest wieś Kamień.
3. Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i innymi instytucjami, może pozostać członkiem tych organizacji na podstawie autonomii.
4. Towarzystwo – Organizacja Pożytku Publicznego może być członkiem Gminnej, Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, art. 41d i 41e ustawy z 22 stycznia 2010r.

§3

1. Towarzystwo posiada osobowość prawną powołane jest na czas nieokreślony.
2. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej, ogółu członków, do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracownika oraz powołać biuro.
3. Towarzystwo używa własnej pieczęci podłużnej: Towarzystwo Przyjaciół Kamienia w Kamieniu, woj. Podkarpackie.


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§4

Celem Towarzystwa jest:
1/szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej;
2/inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki, kultury, postępu i sportu;
3/włączenie mieszkańców do współdziałania na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy;
4/krzewienie oraz popularyzacja wiedzy o wsi i okolicy;
5/rozwijanie oraz popierania badań naukowych dotyczących przeszłości oraz teraźniejszości wsi oraz jej mieszkańców;
6/ochrona zabytków oraz pamiątek;
7/podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw mających na celu aktywizację społeczno-kulturalną i zawodową mieszkańców;
8/prowadzi działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem, w tym turystykę rowerową pod nazwą Koło Turystyki Rowerowej przy Towarzystwie Przyjaciół Kamienia;
9/prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych, kologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10/prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
11/prowadzi działalność wydawniczą, poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji;
12/prowadzi działalność pożytku publicznego wynikającą z ustawy z dnia 24.04.2003r.;
13/organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i imprez o różnej tematyce.

§5

Cele określone w §4 Towarzystwo realizuje przez:
a) inicjowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych i współpracę w zakresie ich realizacji ze wszystkimi działającymi we wsi placówkami oświaty i upowszechniania kultury;
b) organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw i innych form pracy kulturalno-oświatowej;
c) rozwijanie i popieranie działalności amatorskiego ruchu artystycznego;
d) opiekę oraz popularyzowanie amatorskiej twórczości ludowej;
e) organizowanie sesji popularno-naukowych oraz działań badawczych w zakresie oświaty i kultury;
f) prowadzenie kronik i dokumentacji obejmujących najważniejsze zdarzenia w gminie, również przeobrażę gminy Kamień;
g) inicjowanie wydawnictw podejmujących tematykę z różnych dziedzin rozwoju wsi i gminy;
h) gromadzenie i opracowywanie, przy współpracy z Muzeum Okręgowym oraz Wojewódzkim Archiwum Państwowym, materiałów naukowych i dokumentów historycznych ze wszystkich dziedzin wiedzy dotyczących Kamienia i mieszkańców;
i) popularyzowanie społecznej opieki nad zabytkami i powoływanie w uzgodnieniu z władzami konserwatorskimi społecznych opiekunów zabytków;
j) współpracę z władzami politycznymi i administracyjnymi oraz towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami twórczymi.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych.

§7

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa na rzecz wsi i gminy Kamień.

Przyjmowanie i skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały zarządu.

§8

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje swoją składkę.

Postanowienie §7, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§9

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
2. korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa;
3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.
Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1, pkt. 2 i 3.
Tytuł honorowego członka nadawany jest przez Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Kamienia i Towarzystwa.

§10

Członkowie są obowiązani:
1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa;
2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
3. regularnie opłacać składkę członkowską.

§11

Członkostwo wygasa przez:
1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie;
2. skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej mimo upomnienia za okres 2 lat;
3. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu na skutek popełnienia czynu nieetycznego lub podważającego autorytet Towarzystwa;
4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek;
5. śmierć członka;
6. likwidację osoby prawnej będącej członkiem Towarzystwa;
7. likwidację Towarzystwa;
8. od uchwały Zarządu w sprawach nabycia lub pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

§12

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Sąd Koleżeński.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§13

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne i jest prawomocne jeśli uczestniczy w nim ponad 50% członków w pierwszym terminie zwołania lub w dowolnej ilości w drugim terminie.

§14

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co rocznie w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, a sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.

O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§15

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
1. na podstawie uchwały Zarządu;
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebrania w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

Przedmiotem obrad mogą być te sprawy, dla których zostało zwołane.

§16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalenie programu działalności oraz rocznych planów finansowych towarzystwa;
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz członków;
5. uchwalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
6. rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków od decyzji Zarządu o skreśleniu z Towarzystwa;
7. uchwalenie zmian statutu;
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania finansowego nieruchomości Towarzystwa;
9. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§17

W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. z głosem decydującym – członkowie Towarzystwa;
2. z głosem doradczym – osoby zaproszone.

§18

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie we wszystkich sprawach odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw, których poddanie pod głosowanie tajne domaga się co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zebrania.

B. ZARZĄD

§19

1. Zarząd składa się z 9 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, skarbnik, członkowie Zarządu
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.
5. Każdy członek Zarządu i Komisji rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. art. 20 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 1 pkt. 5.

§20

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
2. Opracowywanie programów działalności, budżetu i bilansu;
3. Kierowanie pracami Towarzystwa;
4. Zarządzanie majątkiem;
5. Przyjmowanie i wykluczanie członków;
6. Przyjmowanie członków honorowych;
7. Zwoływanie Walnych Zebrań;
8. Przedkładaniem rocznych sprawozdań Walnego Zebrania;
9. Powoływanie w miarę potrzeby komisji i sekcji problemowych, nadzorowanie ich działalności oraz zatwierdzanie regulaminów;
10. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
11. Podejmowanie uchwał w sprawach towarzystwa nie należących do własności innych władz.

§21

1. Posiedzenie Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.

§22

Z każdego zebrania Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący zebranie, przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

§23

Dokumenty Towarzystwa oraz korespondencję podpisują przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz, natomiast dokumenty dotyczące spraw finansowo gospodarczych przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§25

Do działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa;
2. Kontrola opłacania składek członkowskich;
3. Składanie sprawozdań na walnym Zebraniu członków wraz z oceną działalności o wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4. Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa;
5. Zgłaszanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§26

Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz do roku.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§27

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera się spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego o sekretarza.

§28

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa.

Sąd Koleżeński ma prawo udzielić członkowi towarzystwa upomnienia, nagany
oraz wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania o skreślenie z listy członków.

Od udzielonych kar, członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.


ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa

§29

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Towarzystwa składają się:
a.) Wpływ z wpisowego i składek członkowskich;
b.) Wpływ z imprez, odczytów;
c.) Subwencje, dotacje, dary.

§30

Oświadczenie w sprawach majątkowych towarzystwa składają dwie osoby: przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik.

§31

Wszystkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzają do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.


ROZDZIAŁ VI
Zobowiązania statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§32

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie zwołania lub dowolnej ilości w drugim terminie zwołania. Uchwały te wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu towarzystwa, Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjną

 


 

 

Kto jest online


     Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Wsparcie działalności

 

Towarzystwo  Przyjaciół   Kamienia

 jest organizacją pożytku publicznego.

Można przekazać 1,5 % podatku

 W zeznaniu podatkowym należy wpisać:   KRS - 000 0037454

i deklarowaną kwotę podatku.

 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1.5% dla Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

Copyright ? 2010 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. Design KrS, Valid XHTML, CSS